Stichting Prokkel

De Prokkelweek bestaat uit het statutair orgaan: de Stichting Prokkel.

Uit de statuten:

 • Deze stichting kent een bestuur, dat wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, en bestaat uit afgevaardigden van de Grondleggers.
 • Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden. Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, dat éénmaal verlengd kan worden.
 • Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting en is eindverantwoordelijk voor het realiseren van het doel van de stichting.
 • De stichting kent daarnaast nog een Comité van Aanbeveling.
 • In de Akte van Oprichting van de Stichting Prokkel is de doelstelling van de stichting als volgt omschreven:
  De doelstelling van de stichting is: “het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking”.
 • De stichting tracht dit doel te bereiken door:
  ◦ het jaarlijks organiseren van een Verstandelijk gehandicapten 2daagse
  ◦ het stimuleren van Prokkels, zijnde prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau
  ◦ het genereren van geld voor het realiseren van de doelstelling
  ◦ iedere andere activiteit waarmee de doelstelling wordt bereikt
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.
 • De stichting kan personeel in dienstbetrekking hebben.

Samenstelling Bestuur

 • Dolf Segaar – namens CMS, onafhankelijk voorzitter
 • Yvonne den Exter – namens VGN, penningmeester
 • Lucas Middelhoff – namens Stichting SPZ, lid
 • Roland Stavorinus – namens ’s Heeren Loo, lid
 • Conny Kooijman – namens LFB, lid
 • Perez Dalloe – namens ervaringsdeskundigen van de Full Partners lid
 • Wilna Wind – vrijgevallen plaats HandicapNL, lid

Bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie: de leden ontvangen geen vergoeding, noch vacatiegeld.