Stichting Prokkel

De Prokkelweek bestaat uit het statutair orgaan: de Stichting Prokkel.

Uit de statuten:

 • Deze Stichting kent een bestuur, dat wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, en bestaat uit afgevaardigden van de Grondleggers.
 • Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden. Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, dat éénmaal verlengd kan worden.
 • Het bestuur bepaalt het beleid van de Stichting en is eindverantwoordelijk voor het realiseren van het doel van de Stichting.
 • De Stichting kent daarnaast nog een Comité van Aanbeveling.
 • In de Akte van Oprichting van de Stichting Prokkel is de doelstelling van de Stichting als volgt omschreven:
  De doelstelling van de Stichting is: “het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking”.
 • De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
  ◦ het jaarlijks organiseren van een Verstandelijk gehandicapten 2daagse
  ◦ het stimuleren van Prokkels, zijnde prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau
  ◦ het genereren van geld voor het realiseren van de doelstelling
  ◦ iedere andere activiteit waarmee de doelstelling wordt bereikt
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.
 • De stichting kan personeel in dienstbetrekking hebben.

Samenstelling Bestuur

 • Dolf Segaar – onafhankelijk voorzitter namens CMS (sinds 1 januari 2015)
 • Joost Hoffscholte – vicevoorzitter namens stichting SPZ
 • Yvonne den Exter – penningmeester namens VGN
 • Theo van Loon – secretaris namens Fonds Verstandelijk Gehandicapten
 • Yvonne Heijnen-Kaales  (Cordaan) – namens Full Partners
 • Lucas Middelhoff – namens MEE Nederland
 • Roland Stavorinus – namens ’s Heeren Loo
 • Conny Kooijman – namens LFB
 • Maarten Haasnoot – namens Sien

Bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie: de leden ontvangen geen vergoeding, noch vacatiegeld.

Jaarbericht 2018 – download 
Jaarbericht 2017 – download 
Jaarbericht 2016 – download 
Jaarbericht 2015 – download
Jaarbericht 2014 – download
Jaarbericht 2013 – download

Bestuursverslag en jaarrekening 2016 – download
Bestuursverslag en jaarrekening 2015 – download
Bestuursverslag en jaarrekening 2014 – download
Bestuursverslag en jaarrekening 2013 – download

 

Meerjarenbeleidsplan 2014 – 2016 – download

 

Ga snel naar:

Ga terug naar de vorige pagina Over ons  >>>