Verantwoording

Stichting Prokkel is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen met ANBI-status hebben geen winstoogmerk en zetten zich voor minimaal 90% in voor het algemeen belang en zijn daarmee van bijzondere maatschappelijke waarde. Het jaarbudget van de stichting varieert tussen de € 150.000 en € 180.000 per jaar. Daarmee wordt ze aangemerkt als grote ANBI organisatie. Deze zijn verplicht een standaardformulier te gebruiken voor rapportage. Het formulier van de stichting vindt u hier.

Statuten

 • Deze stichting kent een bestuur, dat wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, en bestaat uit afgevaardigden van de Grondleggers.
 • Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden. Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, dat éénmaal verlengd kan worden.
 • Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting en is eindverantwoordelijk voor het realiseren van het doel van de stichting.
 • De stichting kent daarnaast nog een Comité van Aanbeveling.
 • In de Akte van Oprichting van de stichting Prokkel is de doelstelling van de stichting als volgt omschreven:
  De doelstelling van de stichting is: “het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking”.
 • De stichting tracht dit doel te bereiken door:
  ◦ het jaarlijks organiseren van een Verstandelijk gehandicapten 2daagse
  ◦ het stimuleren van Prokkels, zijnde prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau
  ◦ het genereren van geld voor het realiseren van de doelstelling
  ◦ iedere andere activiteit waarmee de doelstelling wordt bereikt
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.
 • De stichting kan personeel in dienstbetrekking hebben.

Bestuursverslagen en jaarberichten

Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2023 – download
Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2022 – download
Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2021 – download
Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2020
download
Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2019 download
Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2018 – download
Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2017 –
download
Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2016 –
download
Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2015 –
download
Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2014 –
download
Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2013 –
download

Jaarbericht 2019 – download
Jaarbericht 2018 – download
Jaarbericht 2017 –
download
Jaarbericht 2016 –
download
Jaarbericht 2015 –
download
Jaarbericht 2014 –
download
Jaarbericht 2013 –
download